تصمیم گرفتم کمیاب شوم شاید دلی برایم تنگ شود ولی افسوس فراموش شدم