اگر وجود خدا باورت بشود خداوندسبحان برای باورت یک نقطه می گذارد و یاورت می شود