الهی چه بی صدا و بی حساب می بخشی و ما چه حساب گرانه تسبیح و ذکرمان را می شماریم .