قناعت همنشین کرامت و سر بلندی است (امام رضا (علیه السلام )