خدایا حکمت قدمهایی را که برایم بر می داری بر من آشکار کن تا در هایی را که به سویم می گشایی،ندانسته نبندم

ودر هایی را که به رویم می بندی، به اسرار نگشایم......