نماز منکران ولایت قبول نیست گر 100بار وضو با آب زمزم بگیرند