• سوره مبارکه رعد
  • آیه شریفه 3

    وَمِن کُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِیهَا زَوْجَیْنِ اثْنَیْنِ

  • معنای آیه:

    و از هر گونه میوه ای در زمین جفت جفت قرار دادیم ...........

  • پیام آیه:

    لینه (1707 میلادی) نظریه ای مبنی بر وجود نر و ماده در همه ی گیاهان ارائه کرد که امروزه سخن ثابت شده علمی محسوب می شود. قرآن کریم، قرن ها قبل از آن به زوجیت گیاهان اشاره داشته است.