جان ما فدای ولایت

خداوندا رهبر ما را سلامت بدار وتا انقلاب مهدی نگه دار