رهبری را رها نکنید گوش به حرف هایش باشید مخصوصاً در این انتخابات