نوجوانی شهیدحسن آقاسی زاده"

به من میگفت:"مادرجان،وقتی من و داداش خونه ایم،درست نیست شما و خواهرم درحیاط را باز کنید؛یامن می روم یا داداش.شاید یه مرد نامحرمی پشت در باشه؛خوب نیست صدای شما را نامحرمی بشنوه." خیلی حساس بود.با اینکه ماخودمان رعایت می کردیم اما همیشه حواسشبود، مخصوصابه خواهرش.

(شهاب،ص24)