+ باران نبارید.چشمه ها نجوشید. سال ها آمدند و رفتند اما ابری نیامد و بارانی نبارید. به ناگاه صدایی شنیده شدتا بارانی نشوید باران نمی بارد ... برخی گفتند(از بی حوصلگی است) برخی گفتند(هذیان تشنگی است.) اما نباریدن باران و تشنگی نه هذیان بود و نه بی حوصلگی. چاره ای نبود باید بارانی می شدند تا باران ببارد... منتظران مهدی بهوش باشید: تا بارانی نشویم مهدی نمی آید...