پروردگارا به من بیاموز دوست بدارم کسانی را که دوستم ندارند .. عشق بورزم به کسانی که عاشقم نیستند.. بگریم برای کسانی که هرگز غمم را نخوردند.. به من بیاموز لبخند بزنم به کسانی که هرگز تبسمی به صورتم ننواختند.. محبت کنم به کسانی که محبتی درحقم نکردند..