ای بنده من هنگامی که تو به نماز می ایستی من چنان به حرفهایت گوش می دهم که گویی همین یک بنده را دارم، ولی توچنان با من حرف می زنی گویا چند خدا داری.