هر کس از مرد وزن مسلمانی غیبت کند، خداوند تا چهل شبانه روز نماز وروزه او را نپذیرد مگر اینکه غیبت شونده او را ببخشد.

پیامبر اکرم« صل الله علیه وآله»