ارزش هر دلی

به حرف هایست که برای نگفتن دارد.................