وإنّ لیس للانسان الّا ما سعی.....................................

واینکه برای انسان بهره ای جزء سعی وکوشش نیست وسعیش بزودی دیده می شود وبه نتیجه اش می رسد پس به او جزای کامل داده خواهد شد.