برای همه خوب باش آنکه فهمید همیشه کنارت می ماند وآن کس که نفهمید دلش برای خوبی هایت خواهد شد..........!

روایات ما که از معصومین علیهم السلام به دست ما رسیده نیز همین را می رساند که ای مردم با همه خوب باشین کاری به برخورد مردم نداشته باشین کسی که با شما خوب است با او خوب باشید وآن کس که باشما خوب نیست را نیز به او خوبی  کنید اون نیز خودش رفتارش را تغییر خواهد داد.