زنده بودن حرکتی است افقی

از گهواره تا گور......

اما زندگی کردن حرکتی است عمودی از فرش تا عرش............

زندگی یک تداوم بی نهایت اکنون هاست.

مأموریت ما در زندگی "بی مشکل زیستن" نیست  "با انگیزه زیستن" است..........