زن جنس عجیبی است!
چشم هایش را که میبندی،
دید دلش بیشتر میشود...
دلش را که میشکنی،
باران لطافت از چشم هایش سرازیر...
انگار درست شده تا ...
روی عشق را کم کند...