آیا تا به حال فکر کرده ایم که مادران شهید از بی کسی چه می کشند آیا ما نباید آنها را مادر خود بنامیم مادرانی که تمام هستی خود را به خاطر ما فداء کرده اند