زمانی اگر می گفتند که شهیدان زنده اند باورم نمی شد تا اینکه این قضیه را از بزرگان شنیدم وتصویر آنها را دیدم......... 
به نظر شما علت اینکه یک انسان بعد از شهادت خودش در قبر می خندد چیست؟