روی سیمهای خاردار داوطلبانه خوابیدن تا خاری توی پای نسل بعدشون نره 

اما 
حالا چی ..... 

شدیم خاری توی چشماشون 

چه جوابی داریم بهشون بدیم 
وقتی چشم توی چشمشون شدیم. ؟؟؟؟؟؟؟. 
وقتی خون بهاشون خود خداست 

جونشون را دادن که ما بگیم _ خب نمیرفتن 

من که سرمو میندازم پایین و منتظر عذاب الهی میشم. 

تورا نمیدونم