اون وقت که کودکان در جنگ سالاری می کردند وتو دهان دشمن می زدند ما کجا بودیم.

اون وقت که شهیدان از جان خود می گذشتند ما کجا بودیم.

اون وقتا که جانها توی جبهه می رفت ما کجا بودیم.

واقعاً تا حالا فکر کردیم که بعد از اون ها چیکار کردیم،بیایید همین جا استغفار کنیم.