به من می گفت آقا شما یه چیزی بهش یگو! 
من که هرچه بهش می گم فایده نداره! 
گفتم: چی شده؟ 
گفت: پسرمه به من میگه برادر!! 
تازه اومده جبهه خودش را گم کرده، 
میگه اینجا پدر و پسر نداره همه برادریم! 
"شادی روح پدران شهید صلوات"