: وقتی از دوستت ضربه میخوری ، درست مثل این میمونه که با ماشین بهت زده و داغونت کرده و وقتی میبخشیش درست مثل این میمونه که بهش فرصت دادی تا دنده عقب بگیره و دوباره از روت رد بشه تا مطمئن بشه چیزی ازت نمومده .