امیر المومنین علیه السلام می فرمایند:

ولایحمل هذا العلم الّا اهل البصر والصّبر

اول:بصیرت،هوشمندی،بینایی،قدرت فهم وتحلیل، وبعد صبرومقا.مت وایستادگی.از آنچه پیش می آید،انسان زود دلش آب نشود.راه حق،راه دشواری است.