در زمان امیر المؤمنین بزرگترین مشکل وجود یک جناح علی الظاهر مسلمان،با همه ی شعارهای اسلامی ،اما در اساسی ترین مسأله ی دین منحرف بود،یعنی همان کسانی که مقابل امیرالمژمنین قرار گرفتند.