سلام در سالی که گذشت .........

اگه دلتون را شکوندم.

اگه حرفی زدم

اگر برخورد بدی کردم.

اگه اذیتتون کردم.

بسیار کار خوبی کردم.

می خواستم بگم که تو سال جدید هم برنامه همینه.........

پیشاپیش سال جدیدتون مبارک