فکر کن حضرت مهدی «عج الله تعالی فرجه الشریف» به تو ظاهر گردد، 

ظاهرت هست چنانی که خجالت نکشی؟

باطنت هست پسندیده ی صاحب نظری؟

خانه ات لایق او هست که مهمان گردد؟

لقمه ای در خور او هست که نزدش ببری؟

حاضری گوشی همراه تورا چک بکند باچنین شرط که در حافظه دستی نبری؟

می توان گفت تو را شیعه اثنی عشری؟

تعجیل در فرج آقامون امام مهدی «عج الله تعالی فرجه الشریف» صلوات.