فکرکن دخترا برن جبهه:

نیلوفر اون پسره رو بکش،نه خشگله گناه داره!

سارا اون خشابا رو پرکن، وایسا لاکم خشک بشه!

نازنین پس چرا شلیک نمی کنی؟ بذار موهام رو ببندم!

مریم فردا می ریم خط مقدم، ای وای من چی بپوشم.