بنده ای خدا را گفت :

اگر سر نوشت مرا نوشته ای پش چرا دعا کنم؟

خداوند سبحان فرمود:

شاید نوشته باشم هرچه دعا کرد.....