امام صادق علیه السلام می فرمایند:

حسن خلق این است که نرمخو ومهربان باشی، وگفتارت پاکیزه ومؤدبانه باشد وبا برادرت با خوش رویی برخورد کنی.

میزان الحکمه/ ج4 / ص1524

گاهی مواقع ما بعضی افراد را می بینیم که حتی با بچه وهمسر خود وبا عزیزترین کسان خود بد رفتاری می کنند.

وبه غیر از این بدترین الفاظ از دهانشان خارج می شود.

آیا می شود اسم این افراد را مسلمان گذاشت در حالی که به فرمایش بزرگان خود عمل نمی کنند؟

این چه مسلمانی است که ما داریم ..............