امام رضا(علیه السلام)می فرمایند:

که هرکه مؤمنی را به خاطر گناهی سرزنش کند نمی میرد تا اینکه خود به آن گناه دچار شود.