امام موسی کاظم علیه السلام می فرمایند:

علم های مردم را بررسی کردم دانستم که علم های نافع بین این علوم چهار چیز است:

1. اینکه خدایت را بشناسی.......

2. بدانی که خداوند چه نعمتی به تو داده.....

3. بدانی که خدا چه از تو خواسته.........

4. بدانی که چه چیزی تو را از دین خارج می کند.........