شباهت زن دوم با انرژی هسته ای:

1. هردو حق مسلم ماست.

2. مخفیانه باید انجام گیرد.

3.در مواقع ضروری استفاده می شود.

4. وقتی لو رفت جنگ می شود.

5. زن اول هم مثل آمریکاست که هیچ غلطی نمی تواند بکند.