امام باقر علیه السلام:

هرکه خوش نیت باشد روزی اش افزایش می یابد.