تابلو نقاش را ثروتمند کرد. شعر شاعر به چند زبان ترجمه شد.کارگردان جایزه ها را درو کرد...

و هنوز سر همان چهارراه واکس میزند کودکی که بهترین سوژه بود...


^ 2 ساعت و 4 دقیقه قبل - آخرین تغییر : [♥افروز بانو] 7 دقیقه قبل