دوست امروز شاید دشمن فردا ودشمن امروز شاید دوست فردایت باشد پس مراقب باش تقریباً همه ی مردم بخشی از عمرشان را در تلاش برای نشان دادن ویژگی هایی که ندارند تلف می کنند وقتی تو درباره ی دیگران قضاوت می کنی آنان را تعریف نمی کنید جوانی فرصتی اشت که بیش از یک دفعه آن را به دست نمی توان آورد